“හැදෙන රටට – වැඩෙන ගසක්”  2020.02.04 වන නිදහස් දින ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පැළයක් රෝපණය කරමින් දීප ව්‍යාප්තව ආරම්භ වූ ගස් දස ලක්ෂයක් සිටුවීමේ ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහනට එක් වූ වගයි...

                   

                   

                

  
    

News & Events

19
Aug2020
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන- 2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන- 2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ නාමලේඛනය - පැල්මඩුල්ල ප්‍රදේශීය...

28
May2020
ගං වතුරෙන් පැල්මඩුල්ල නගරයත් ආපදාවට ලක් විය....

ගං වතුරෙන් පැල්මඩුල්ල නගරයත් ආපදාවට ලක් විය....

2020.05.15 ගං වතුරෙන් ආපදාවූවන් හට ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුලු...

Scroll To Top