රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ නාමලේඛනය - පැල්මඩුල්ල ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලය (2020)

උපාධීධාරීගේ නාමලේඛනය - පැල්මඩුල්ල

Degree holders

 රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ අභියාචනා 2020.09.15 දිනට ලද නිලධාරීන්ගේ නාමලේඛනය

අනු අංකය නම
1 බී.ඒ චමිලා සෝමවීර 31 එම්.ඩබ්.නුවන් තාරක
2 එම්.රංජන චේතිය මද්දුමගේ 32 එච්.එම්.සුභාග්‍යා උදාරි
3 එම්.එම්.සිදත් සුදර්ශණ 33 එච්.ජී.අරුණි චම්පිකා
4 එම්.සම්පත් පුෂ්ප කුමාර 34 කේ.එම්.මධුෂා උදයංගනී
5 ඒ.පුණ්‍යා ශාන්ති 35 කේ.ජි.ප්‍රසංගිකා
6 කේ.සුභද්‍රා කුමාරි 36 එම්.එච්.වරුණිකා විජයන්ති
7 වී.සචිත්‍ර ප්‍රභාත් 37 එම්.එම්.රිෂානි කෞෂල්‍යා 
8 තිලිණි රුවන්තිකා 38 එච්.රසිකා චතුරංගනි
9 පී.පී.වයි.එම්.කේ.පලිහදෙනිය 39 එච්.ජී.බුද්ධිකා කල්පනි
10 එච්.එම්.බිනෝලි මධුෂානි 40 වි.ජයනාත් කුරුප්පු
11 බී.එම්.සුරංග ලක්මාල් 41 ඩි.සඳරූපසන්
12 කේ.ආර්.යූ.ඒ.කන්දේගම 42 බි.ජි.පමුදිතා ලක්ෂාණි
13 ජේ.ඩී.නිලුෂි චන්දිමා 43 ජේ.ජි.ආර්.ජනක මනෝජ්
14 එස්.ජේ.ජේ.සෙනරත් 44 පි.ඒ.නෙල්කා තිළිණි
15 කේ.ඒ.ඒ.සි.ජයවර්ධන 45 ටි.ඒ.චින්තිකා රශ්මිණි 
16 එච්.ඩබ්.ඩි.සඳමාලි 46 එන් පි.චමිලා සුභාෂණි
17 කේ.කේ.එම්.එන්.රෝෂිණි 47 ජේ.කේ.ප්‍රසන්න ප්‍රදීප්
18 ඒ.එස්.පී.ඩි.මල්කාන්ති 48 පි.කේ.කල්‍යාණි හේමචන්ද්‍ර
19 ඒ.එ.ගිම්හානි දියගොඩ 49 එම්.ප්‍රදිපා දිල්රුක්ෂි
20 එල්.එම්.පී.සුරවීර 50 ඒ.ඒ.සඳමාලි සුරේෂණි
21 එච්.චාමර සම්පත්  51 දිල්හානි තක්ෂිලා
22 කේ.ඒ.නනුජා දිලානි 52 ආර්.ජි.අජන්ත ලලිත්
23 ඩබ්.ඩබ්.එම්.වින්ද්‍යා කෝසලී 53 ඩි.එම්.දුෂ්මන්ත
24 එන්.පී.මිලිනි දුලාංජනී 54 එච්.පි.ගයාන් උද්දික
25 කේ.ඩබ්.රජිත ශාන්ත 55 කේ.කේ.ප්‍රියංගිකා
26 ජී.කේ.දුලානි සෙව්වන්දි 56 ආර්.ශෂිප්‍රභා හංසනී
27 කේ.වානක සම්පත් 57 කේ.එච්.පියුමි චතුරි 
28 කේ.පී.මෙශාන්ති අයේෂා 58 එච්.රොෂිකා නිරංජි
29 එස්.ඒ.සසිකා නිරෝෂනි 59 එච්.ප්‍රාර්ථනා ගයශානි
30 එම්.එඒ.චමිල් ජනක    

 රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන්හට නායකත්ව පුහුණුව ලබාදීම (සැප්තැම්බර් 14 - ඔක්තෝම්බර් 3 දක්වා )

 

IMG 20200915 WA0003  IMG 20200915 WA0007 

IMG 20200918 WA0000  IMG 20200918 WA0002  

IMG 20200919 WA0004  IMG 20200918 WA0003

IMG 20200915 WA0015  IMG 20200915 WA0016

 

 

003

001

002

 

 

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන් කලමනාකරණ පුහුණුව සඳහා අනුයුක්ත කල නාමලේඛනය.

004

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන් රාජ්‍ය අංශයේ පුහුණුව සඳහා අනුයුක්ත කල නාමලේඛනය.

 

  PUBLIC SECTOR TRAINING PHASE 1- LIST OF NAMES OF GRADUATES
                 
  SER SFHQ DISTRICT DS NAME NIC GENDER FIELD
1 7391 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla මනත්තලාගේ මායා දමයන්ති 915670660V Female Accounting
2 7392 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla වෙලබඩගේ බිලේෂා කුමාරි 938213542V Female Accounting
3 7393 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla මනමාල මුදියන්සේලාගේ චූලා චාරිකා ලසන්තී 827240303V Female Accounting
4 7395 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla කුඩා විදානගෙ රොෂානි රුවන්ති තක්ෂිලා 948361329V Female Accounting
5 7397 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla පානකඩ වඩුවන්ගේ මහේෂ් නන්ද කුමාර 882002675V Male Accounting
6 7398 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla ජයවීර මුදියන්සේලාගේ තිෂුල තත්සර ධර්මේන්ද්‍ර අබේසිංහ 199406301483 Male Accounting
7 7401 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla වැලිහිද කංකානමලාගේ මනෝරි සේපාලිකා ලක්මිණි 918062610V Female Art
8 7402 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla ගම ආරචිචිගේ උදේනි ගමගේ 916791860V Female Art
9 7405 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla හතරසිංහ ආරච්චිලාගේ දොන් දිමුති නිලූෂිකා සිසිරනාත් හතරසිංහ 926232550V Female Art
10 7409 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla විතාරණලාගේ ෂාමිණී දිල්රුක්ෂි 808411890V Female Art
11 7410 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla කනක හේවගේ සචිනි උපෙක්ෂා යසනායක 947331396V Female Art
12 7412 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla අතපත්තු විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ අනෝමා විජේකෝන් 808442418V Female Art
13 7418 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla මානියන්ගම ගමඇතිරාලලාගේ නිශාන්ත ජයසේකර 910223461V Male Art
14 7423 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla පිස්සා වත්තේ සෝනාලි නිසංසලා ධර්මසේන 925440388V Female Science and Engineering Technology
15 7425 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla කලුවාලය විදුෂි තිලිනි චතුරිකා 905362216V Female Science and Engineering Technology
16 69 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla අදොන්එලාගේ ගයානි නිරංජලා කුමාරි 935682177V Female Accounting
17 198 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla වටදෙනියලාගේ රිෂිතා ප්‍රබෝධනී 906012634V Female Accounting
18 7308 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla ඇලපාත මඩුවලාගේ ගයානි නදිශිකා උදයංගනි 945972416V Female Art
19 211 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla Kathaluwa Dewage Yehani Gayani Kumari 955283767V Female Art
20 17469 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla දසනායක මුදියන්සේලාගේ ෂර්ලි ප්‍රියන්ත දසනායක 920881548V Male Accounting
21 27401 SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ මහේෂිකා මධුෂාණි ජයවර්ධන 946621277V Female Art
22   SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla කොළඹ ආරච්චිගේ ජයන්ති 907983986V Female Accounting
23   SF HQ(WEST) Rathnapura Pelmadulla ගනේගම රණතුංගලාගේ දේශානි රුවන් කුමාරි 927962675V Female Art

 

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන් ව්‍යාපෘති අංශයේ පුහුණුව සඳහා අනුයුක්ත කල නාමලේඛනය.

 

PROJECT WORK PHASE 1- LIST OF NAMES OF GRADUATES   
           
SER SFHQ NAME NIC FIELD PROJECT TOPIC
7281 SF HQ(WEST) යායින්න උඩකන්දලාගේ මෙඛලා මධුභාෂිනී 946221287V Accounting නාගරික ගෙවතු වගාකරණය තුලින් ගෘහ පරිභෝජනය සඳහා අවශ්‍ය දෛනික එළවළු සහ පලතුරු අවශ්‍යතා සපයා ගැනීම
7282 SF HQ(WEST) ජයවීර ගමඇතිරාලලාගේ තරංගි නදීශානි ජයවීර 946821888V Accounting පතල් කැණීම නිසි කළමනාකාරීත්වයකින් සිදු කිරීම
7283 SF HQ(WEST) විජේතුංග මුදියන්සේගේ සේපාලි 917953988V Accounting ග්‍රාමිය පාසල්හි දරුවන්ගේ ඉංග්‍රිසි අධ්‍යාපනයට ඇති අභියෝග
7284 SF HQ(WEST) කිරිමඩුගොඩ දුරයාලාගේ පියුමි ඉෂාරා මධුවන්ති විජේතුංග 948403234V Accounting දිවි නැගුම වැඩසටහන නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හා එහි අභියෝග 
7285 SF HQ(WEST) වඩුවාවත්තේ කළණි උදේශිකා විමලසේන 947500813V Accounting ග්‍රාමිය පාසල්හි දරුවන්ගේ ඉංග්‍රිසි අධ්‍යාපනයට ඇති අභියෝග
7287 SF HQ(WEST) සේනානායක දාසිලි ලියනගේ යුගන්ති නවිමිකා අමරතුංග 906052725V Accounting කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ආර්ථීකයට දායක කර ගැනීමේ අභියෝග 
7290 SF HQ(WEST) ගල්අමුණ පටබැදිගේ තිලංක ලක්ෂාන් දයාසේන 922461775V Accounting ගෙවතු වගා දිරිමත් කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය යාන්ත්‍රණයක් ගොඩ නැගීම හා එහි අවශ්‍යතාවය
7293 SF HQ(WEST) RANKIRIGEDARA WEERAKKODI ARACHCHILLAGE UJITH NIDUSHANKA WEERAKODI 902701567V Accounting ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම රටේ සංවර්ධනයට බලපාන අයුරු 
7297 SF HQ(WEST) පෙට්ටගමගේ ලක්ෂ්මී මධුෂානි 957380603V Art කාර්යක්ෂම තැපැල් සේවයක් සඳහා ඇති අභියෝග
7298 SF HQ(WEST) ලොක්කාලාගේ ලක්ෂ්මි ඉසංකා උදයංගනී 925392006V Art ග්‍රාමිය මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සහ එහි ඇති බලපෑම
7299 SF HQ(WEST) වැවේගෙදර නිපුනි සඳුපමා රත්නසිරි පෙරේරා 947690485V Art දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ වැදගත්කම
7300 SF HQ(WEST) කෝනාර විදානලාගේ හිමාලි කෝෂලා 818204728V Art ළගම පාසල හොදම පාසල කිරීම තුළින් සෑම දරුවෙකුටම සම අවස්ථා හිමිවේද?
7302 SF HQ(WEST) කර්ණක ආරච්චිලාගේ ජයනී නිසංසලා රුවන්මාලී 927520400V Art කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ දායකත්වය හා ගැටළු
7304 SF HQ(WEST) තොටපිටිය ආරච්චිලාගේ හසිතා නිවර්ධනා ගුණරත්න 946162515V Art ග්‍රාමීය මට්ටමින් දේශිය කර්මාන්ත සංවර්ධනය කල යුතු අංශ හා එය ක්‍රියාත්මක කල යුතු ආකාරය හා හැකියාව
7310 SF HQ(WEST) අමරසිංහ ආරච්චිගේ ශාමලී කුමාරි අමරසිංහ 198776302997 Art සුළු පරිමාණ ඇඟළුම් නිෂ්පාදකයන් මුහුණපාන ගැටළු හා ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන වැඩිකිරීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග
7311 SF HQ(WEST) ඕවිට්ගල විතානගේ දොන් අමිල නයනජිත් ඕවිටිගල 943373264V Art මූර්ති හා කලා නිර්මාණ සංචාරක නර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සඳහා යොදා ගැනීම
7315 SF HQ(WEST) නස්නාරම් පතිරනගේ ලෂිත දිල්ෂාන් තිලකරත්න 952783203V IT සමාජ මාධ්‍යජාලා ළමා අධ්‍යාපනයට යොදා ගැනීම
7319 SF HQ(WEST) නිශ්ශංක මනුෂ හෙට්ටිආරච්චි 930010332V Science and Engineering Technology මූල්‍ය ගණුදෙනු සිදුකිරීම සඳහා ජංගම දුරකථන හා විද්‍යුත් ක්‍රමය ක් හදුන්වා දීමේ අභියෝග
7491 SF HQ(WEST) දිවා කටිටියලාගේ සදුනි ශෂිප්‍රභා ප්‍රේමසිරි 927610361V Art නිර්මාංශ ආහාර රටාව තුළින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජාතියක් ගොඩ නැගීම
7489 SF HQ(WEST) අදොන්චි වඩුවලාගේ ශ්‍රියානි මංගලිකා 905650807V Art ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය සඳහා යොදා ගැනීමේ හැකියාව
7490 SF HQ(WEST) අලහකෝන් හේරත් මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රාණි අලහකෝන් 886310552V Art මන්ද පෝෂණය පිටු දැකිමේ අභියෝග
7506 SF HQ(WEST) හපුආරච්චිගේ තරිදු දමයන්ත 199224004402 Art ග්‍රාමීය සිසු ප්‍රජාවගේ අධ්‍යාපනය සහ සුරක්ෂිතභාවය
7487 SF HQ(WEST) ගලේගෙදර මනන්නලාගේ නිලන්ත කමල් සේනාරත්න 780850760V Accounting බිම්මල් වගාව සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපකරණ හදුන්වා දීම සහ බිම්මල් වගාකරුවන්ට ඇති අභියෝග
17458 SF HQ(WEST) රම්පටි මනන්නලාගේ පද්මා මල්කාන්ති 876583852V Accounting ඉඟුරු වගාව ආර්ථික භෝගයක් ලෙස ප්‍රචලිත කිරීමේ වැදගත්කම
17459 SF HQ(WEST) දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සමිතා සුභාෂණී දිසානායක 926182021V Accounting දිවි නැගුම වැඩසටහන නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හා එහි අභියෝග 
17476 SF HQ(WEST) කනුමුල්දෙනිය කට්ටඩිගේ සෙව්වන්දි රන්දිකා රත්නායක 928102726V Art මානසික සෞඛ්‍ය වර්ධනය සඳහා භාවනා ක්‍රම උපයෝගී කර ගැනීම
17490 SF HQ(WEST) වියන්නලාගේ තුෂාන්ත මධුරංග පේමන්ත 910660187V Art ශ්‍රී ලංකාවේ කුළුබඩු වටිනාකම්දාමය හා විශ්ලේෂණය කිරීමේ වැදගත්කම හා එහි වටිනාකම
17471 SF HQ(WEST) වැලිකන්න මොහොට්ටාලලාගේ තිරේෂා හර්ෂණී 938192405V Art එළකිරි මඟින් ගෘහ ආර්ථිකය දියුණු කිරීම
7389 SF HQ(WEST) අදොන්චිලාගේ රම්‍යා සකුන්තලා විජේසිංහ 885940692V Accounting සමෘද්ධිමත් ජාතියක් උදෙසා දේශීයත්වය අගයන සමාජයක් බිහි කිරීම
7421 SF HQ(WEST) ඌරාදෙනිය මුදියන්සේලාගේ ටොෂිකා පව්ත්‍රානි අබේවර්ධන 865570880V Art ග්‍රාමිය පාසල්හි දරුවන්ගේ ඉංග්‍රිසි අධ්‍යාපනයට ඇති අභියෝග
7413 SF HQ(WEST) මුණසිංහ ආරච්චීලාගේ කාංචනා ඡයවර්ධන බණ්ඩාර 887854017V Art දියවැඩියාව පිළිකාවකි
  SF HQ(WEST) මණ්ඩිල ගෙදර දර්ශා සෙව්වන්දි පීරිස් 927431998V Accounting

මූල්‍ය ගණුදෙනු සිදුකිරීම සඳහා ජංගම දුරකථන හා විද්‍යුත් ක්‍රමය ක් හදුන්වා දීමේ අභියෝග

 

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන් පෞද්ගලික අංශයේ පුහුණුව සඳහා අනුයුක්ත කල නාමලේඛනය.

SER SFHQ NAME NIC FIELD TRAINING PLACE
7348 SF HQ(WEST) කුරුවත්තේ හිරන්ත ඉදුනිල් කුරුවත්ත 901760799V Accounting ප්‍රියන්ත මෝටර්ස්
7349 SF HQ(WEST) රතු මනන්නලාගේ තරිදු ධනංජය රත්නායක 920581790V Accounting ප්‍රියන්ත මෝටර්ස්
7340 SF HQ(WEST) මහප්පු කංකානම්ගේ තාරුකා පමෝදි පරාක්‍රම 199357202900 Accounting ප්‍රියන්ත මෝටර්ස්
7351 SF HQ(WEST) මැද්දේගම්ගොඩ ලේකම්ලාගේ හසිත නුවන් ලේකම්ගේ 913563662V Accounting ප්‍රියන්ත මෝටර්ස්
7359 SF HQ(WEST) පනාවැන්න ආරච්චිලාගේ ඩිල්ෂානි ඹ්ෂධා මධුසංඛි 935370728V Art ප්‍රියන්ත මෝටර්ස්
7377 SF HQ(WEST) නම්බුකාර හෑළඹගේ දෝන ඉරෝමි නයන චාපා 935243076V Science and Engineering Technology ප්‍රියන්ත මෝටර්ස්
7364 SF HQ(WEST) මැදවත්තගේ උත්පලා 858141206V Art සරත්චන්ද්‍ර ටෙක්ස්ටයිල්
7366 SF HQ(WEST) ගලප්පත්තිගේ සචිනි නවන්ජනා ගලප්පත්ති 898463591V Art ලංකා ෆ්ලයි
7375 SF HQ(WEST) තුඹලාතර ආරච්චිගේ හසන්ති චතුරංගි 935361966V Science and Engineering Technology ලංකා ෆ්ලයි
7369 SF HQ(WEST) රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පසිදු මඩුලුපුර 912544605V Art ජයසිංහ සහ පුත්‍රයෝ
7370 SF HQ(WEST) ජයකොඩි ආරච්චිලාගේ ලහිරු ධනුෂ්ක ජයකොඩි 199108000256 Art ජයසිංහ සහ පුත්‍රයෝ
7339 SF HQ(WEST) පිටිවිල ලියනගේ අනෝමා ගීතා කුමාරි 868092092V Accounting ටී ඇන්ඩ් රබර් ගොරොව් ඇන්ඩ් මැන්ෆැක්චරින්ග් ටේඩ්‍රෝ
7343 SF HQ(WEST) බෝගහවත්තේ ඩේලිකා නිල්මිණි සුමනරත්න 916402848V Accounting ටී ඇන්ඩ් රබර් ගොරොව් ඇන්ඩ් මැන්ෆැක්චරින්ග් ටේඩ්‍රෝ
7344 SF HQ(WEST) හපුආරච්චීගේ නදිෂා ලක්මිණි හපුආරච්චි 868120711V Accounting ටී ඇන්ඩ් රබර් ගොරොව් ඇන්ඩ් මැන්ෆැක්චරින්ග් ටේඩ්‍රෝ
7345 SF HQ(WEST) ගුලන ගෙදර මෙලින්කා දිල්රුක්‍ෂි 946600326V Accounting ටී ඇන්ඩ් රබර් ගොරොව් ඇන්ඩ් මැන්ෆැක්චරින්ග් ටේඩ්‍රෝ
7350 SF HQ(WEST) ගොම්බදුවත්ත වෛද්‍යාචාරීගේ ඩිරාන් තක්ෂර අමරසේකර 953200490V Accounting ටී ඇන්ඩ් රබර් ගොරොව් ඇන්ඩ් මැන්ෆැක්චරින්ග් ටේඩ්‍රෝ
7352 SF HQ(WEST) රණසිංහ ආරච්චිගේ දීපානි බණ්ඩාර රණසිංහ 888540709V Art ටී ඇන්ඩ් රබර් ගොරොව් ඇන්ඩ් මැන්ෆැක්චරින්ග් ටේඩ්‍රෝ
7353 SF HQ(WEST) තුෂාරී දිල්හානී යකුපිටිය 906183234V Art ටී ඇන්ඩ් රබර් ගොරොව් ඇන්ඩ් මැන්ෆැක්චරින්ග් ටේඩ්‍රෝ
7368 SF HQ(WEST) මධුෂාන් චින්තක ගමගේ 922950318V Art ටී ඇන්ඩ් රබර් ගොරොව් ඇන්ඩ් මැන්ෆැක්චරින්ග් ටේඩ්‍රෝ
7371 SF HQ(WEST) පෙමත්තු හේවගේ චාමර රුවන් ලක්මාල් 199426700079 Art ටී ඇන්ඩ් රබර් ගොරොව් ඇන්ඩ් මැන්ෆැක්චරින්ග් ටේඩ්‍රෝ
7374 SF HQ(WEST) හත්මන්ඩගේ චතුරිකා ප්‍රියදර්ශනී විමලරත්න 917961468V Science and Engineering Technology ටී ඇන්ඩ් රබර් ගොරොව් ඇන්ඩ් මැන්ෆැක්චරින්ග් ටේඩ්‍රෝ
           
  TOTAL - 21  ටී ඇන්ඩ් රබර් ගොරොව් ඇන්ඩ් මැන්ෆැක්චරින්ග් ටේඩ්‍රෝ - 10      
  MALE - 08        
  FEMALE - 13        
           
           
           

 

2020.05.15

ගං වතුරෙන් ආපදාවූවන් හට ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සහනාධාර බෙදා දෙන ලදී. 

   20200329 120926     20200329 130833     

   20200519 150724     20200519 150912       

    IMG 20200519 WA0011     IMG 20200527 WA0005  

    20200519 112257        20200519 151128  

 

 

 

2020.05.15

ගං වතුරෙන් ආපදාවූවන් හට ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සහනාධාර බෙදා දෙන ලදී. 

20200329 120926   20200329 130833   20200519 150724    20200519 150912

20200519 151128   

 

 2020.02.04

 

“හැදෙන රටට – වැඩෙන ගසක්”  2020.02.04 වන නිදහස් දින ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පැළයක් රෝපණය කරමින් දීප ව්‍යාප්තව ආරම්භ වූ ගස් දස ලක්ෂයක් සිටුවීමේ ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහනට එක් වූ වගයි...

1         

             ,    

           

 

News & Events

19
Aug2020
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන- 2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන- 2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ නාමලේඛනය - පැල්මඩුල්ල ප්‍රදේශීය...

28
May2020
ගං වතුරෙන් පැල්මඩුල්ල නගරයත් ආපදාවට ලක් විය....

ගං වතුරෙන් පැල්මඩුල්ල නගරයත් ආපදාවට ලක් විය....

2020.05.15 ගං වතුරෙන් ආපදාවූවන් හට ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුලු...

Scroll To Top