2020.05.15

ගං වතුරෙන් ආපදාවූවන් හට ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සහනාධාර බෙදා දෙන ලදී. 

   20200329 120926     20200329 130833     

   20200519 150724     20200519 150912       

    IMG 20200519 WA0011     IMG 20200527 WA0005  

    20200519 112257        20200519 151128  

 

 

 

News & Events

19
Aug2020
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන- 2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන- 2020

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ නාමලේඛනය - පැල්මඩුල්ල ප්‍රදේශීය...

28
May2020
ගං වතුරෙන් පැල්මඩුල්ල නගරයත් ආපදාවට ලක් විය....

ගං වතුරෙන් පැල්මඩුල්ල නගරයත් ආපදාවට ලක් විය....

2020.05.15 ගං වතුරෙන් ආපදාවූවන් හට ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුලු...

Scroll To Top